Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH



Wyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Powstanie sąd ochrony własności intelektualnej?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Powstanie sąd ochrony własności intelektualnej?

Powstanie sąd ochrony własności intelektualnej?

20.12.16

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sprawy dotyczące własności intelektualnej oceniali wyspecjalizowani sędziowie orzekający w specjalnie powołanych do tego sądach. Propozycje szczegółowych rozwiązań w tym zakresie powinniśmy poznać w najbliższych miesiącach.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad stworzeniem w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu własności przemysłowej i powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie resort analizuje możliwość i potrzebę funkcjonowania jednostek, które zajmowałyby się także sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Ministerstwo wzoruje się w tym względzie na rozwiązaniach zachodnich i japońskich, gdzie kwestie własności intelektualnej rozstrzygane są przez specjalne sądy z podziałem własności na techniczną i nietechniczną.

Obecnie sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej (np. piractwo w zakresie prawa autorskiego lub znaków towarowych, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, kopiowanie produktów) rozpoznawane są przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. Niektóre sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, dotyczące nie naruszenia tych praw, lecz przede wszystkim uzyskania ochrony, rozpatrywane są wskutek skarg na decyzje Urzędu Patentowego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie.

Propozycje MS zmierzają do tego, by w ramach istniejących struktur sądowych stworzyć sędziom możliwość specjalizacji w zakresie własności intelektualnej oraz utworzyć wyspecjalizowane jednostki w kilku sądach okręgowych, które miałyby zajmować się sprawami dot. własności przemysłowej i związanych z nimi sprawami dot. nieuczciwej konkurencji. Planuje także wyznaczenie sądu apelacyjnego do rozpoznawania tego rodzaju spraw w drugiej instancji.




Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura





Do góry!