Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.legalnakultura.pl

STRONA GŁÓWNA

/ Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.legalnakultura.pl

I. Definicje 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nie jest Usługodawcą lub Użytkownikiem;
b) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu www.legalnakultura.pl;
c) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.legalnakultura.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
d) Strona/y – Usługodawca i Użytkownik;
e) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu;
f) Usługodawca – Fundacja Legalna Kultura wpisana pod nr 0000400728 KRS XIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP 521-36-20-456, REGON 145863237, Adres Fundacji: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa, Biuro Fundacji: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa;
g) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 


II. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a w szczególności usług w zakresie udostępnienia w Serwisie: 

a) zasobów „Bazy legalnych źródeł kultury w Internecie” oraz bazy wiedzy na temat prawa własności intelektualnej;
b) bazy na temat dostępnych w Internecie zasobów edukacyjnych;
c) informacji na temat akcji „Legalna Kultura”;
d) informacji na temat toczących się debat w związku z legalnymi źródłami kultury;
e) badań i raportów dotyczących m.in. legalnych źródeł kultury; 


2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Serwisie. Korzystanie z Serwisu oraz jego zasobów jest nieodpłatne.
4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
d) do pełnego korzystania ze strony i zamieszczonych na niej filmów trzeba mieć zainstalowanego FlashPlayera w wersji min. 9.0 

5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez Podmioty trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną i wyłączną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:  

a) utrzymania sesji Użytkownika,
b) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. 

7. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej (podwykonawcy) bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych przez nich praw, a także zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa.
8. Wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności przemysłowej dotyczące nazwy, domeny i logotypu Serwisu, a także wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych, słowno-graficznych i oprogramowania Serwisu oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu. 


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron. 


3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 

a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) przestrzegania - w przypadku korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu – przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83 ze zm. – przepisy m.in. W zakresie dozwolonego użytku).  

4. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Usług. 

IV. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu. 


1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi w zakresie funkcjonowania Serwisu, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Usługodawca. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: legalnakultura@legalnakultura.pl
3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu – ujawnionych w trakcie korzystania z Serwisu.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
7. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 

V. Odpowiedzialność.  

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Konsumenta.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
b) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu skutków działania siły wyższej. 

VI. Postanowienia końcowe.  

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2012 r.Do góry!