Nowelizacja prawa autorskiego zmieni zasady reemisji

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Nowelizacja prawa autorskiego zmieni zasady reemisji

Nowelizacja prawa autorskiego zmieni zasady reemisji

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulujący kwestie udzielania licencji na reemisję kablową swoich programów przez nadawców telewizyjnych i radiowych.

Wprowadzono przepis, który umożliwi nadawcy radiowemu lub telewizyjnemu samodzielne udzielanie licencji na reemisję kablową swoich programów. Skorzystanie z tego prawa nie będzie obligatoryjne. W praktyce oznacza to, że nadawca dysponujący prawami do reemisji kablowej oraz operator telewizji kablowej będą mogli zawrzeć umowę licencyjną na reemisję bez pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Nowe rozwiązanie oznacza wdrożenie do polskiego prawa art. 10 dyrektywy 93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową. Dyrektywa nie była wdrożona przez 12 lat i została zaskarżona przez operatorów kablowych do Komisji Europejskiej. KE grozi Polsce wszczęciem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego