Nowelizacja prawa autorskiego zmieni zasady reemisji

PRAWO W KULTURZE

/ Prawo w praktyce

Nowelizacja prawa autorskiego zmieni zasady reemisji

Nowelizacja prawa autorskiego zmieni zasady reemisji

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulujący kwestie udzielania licencji na reemisję kablową swoich programów przez nadawców telewizyjnych i radiowych.

Wprowadzono przepis, który umożliwi nadawcy radiowemu lub telewizyjnemu samodzielne udzielanie licencji na reemisję kablową swoich programów. Skorzystanie z tego prawa nie będzie obligatoryjne. W praktyce oznacza to, że nadawca dysponujący prawami do reemisji kablowej oraz operator telewizji kablowej będą mogli zawrzeć umowę licencyjną na reemisję bez pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Nowe rozwiązanie oznacza wdrożenie do polskiego prawa art. 10 dyrektywy 93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową. Dyrektywa nie była wdrożona przez 12 lat i została zaskarżona przez operatorów kablowych do Komisji Europejskiej. KE grozi Polsce wszczęciem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.Do góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej