Polityka Prywatności i Plików Cookies

REGULAMIN

/ Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000400728, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, posiadającą: NIP 5213620456, REGON 145863237 (dalej jako: „Administrator”, „Fundacja”, „my” lub „nasza”), adres rejestrowy Fundacji Legalna Kultura: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa.

Niniejsza informacja na temat przetwarzania danych osobowych nosi pełną nazwę „Polityka Prywatności i Plików Cookies Serwisu legalnakultura.pl”, natomiast w ramach niniejszego dokumentu nazywana będzie skrótowo jako „Polityka Prywatności”.


1.      
Czym są dane osobowe?

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje lub dane, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby fizycznej. W niniejszej polityce prywatności będziemy odnosić się do danych osobowych wszystkich użytkowników zbiorczym terminem „dane osobowe”, co dokładniej określono i opisano poniżej. Fundacja dokłada starań w celu ochrony i poszanowania prywatności. W związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych w domenie legalnakultura.pl (dalej zbiorczo określane jako: „Serwis”) dochodzi do przetwarzania niektórych kategorii danych osobowych, co szczegółowo opiszemy w niniejszej Polityce Prywatności. Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w związku z:

1)      przeglądaniem naszego Serwisu, tj. naszych witryn internetowych w domenie legalnakultura.pl  (Pliki cookies);

2)      wysyłaniem informacji w formie Newsletteru, takich jak informacje o naszej działalności, zaproszenia na wydarzenia, nowe funkcjonalności w ramach Serwisu i inne informacje zgodne z celem i ideami Serwisu, określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryn internetowych w domenie legalnakultura.pl (dalej jako: „Regulamin”);

3)      korzystaniem z udostępnionego na naszej stronie internetowej Formularza Kontaktowego, a także innych Usług, udostępnianych przez nas w ramach Serwisu, określonych w Regulaminie.


2.      
Do kogo adresowana jest nasza Polityka Prywatności?

Nasza Polityka Prywatności jest adresowana do osób fizycznych:

1)      odwiedzających nasz Serwis oraz korzystających z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie lub odwiedzających oficjalne konta Fundacji prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube);  

2)      zawierających lub zmierzających do zawarcia z nami umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usług, określonych w Regulaminie, takich jak na przykład Usługa Formularza Kontaktowego lub Usługa Newsletter;

3)      kontaktujących się z nami w jakiejkolwiek sprawie telefonicznie, przez SMS, email lub pocztą tradycyjną, bądź z którymi my się kontaktujemy w jakiejkolwiek sprawie telefonicznie, przez SMS, email lub pocztą tradycyjną w związku z funkcjonowaniem Serwisu.


3.      
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie,

wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000400728, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Fundacja Legalna Kultura posiada następujący nr NIP 5213620456 i numer REGON 145863237

 

Fundacja Legalna Kultura zarejestrowana jest pod adresem: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa

Biuro Fundacji Legalna Kultura mieści się pod następującym adresem: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa.


4.      
Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod następującym adresem poczty elektronicznej (e-mail): daneosobowe@legalnakultura.pl


5.      
W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Fundację w następującym celu, na następującej podstawie prawnej oraz w następującym zakresie:

1)        w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej z Państwem na zasadach, określonych w Regulaminie (Usługa udostępniania baz danych, Usługa Pobierania, Usługa Informacyjna i inne, wymienione w Regulaminie), zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy;


2)       
w celu i zakresie niezbędnym do dostarczania Państwu wiadomości email w ramach usługi Newsletter zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną (umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości Newsletter – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas trwania takiej umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu – do momentu zakończenia świadczenia tej usługi przez nas, bądź do momentu Państwa rezygnacji z tej usługi);


3)       
w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem lub księgowaniem faktur) oraz obowiązków archiwizacyjnych;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać Państwa dane osobowe, np. W celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe;


4)       
w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z Państwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów przedawnienia, jak też dodatkowy okres 2 (słownie: dwóch) miesięcy po upływie okresu przedawnienia;


5)      
  w celu kontaktowania się z Państwem przez Administratora (np. udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) w związku z zawieraniem lub wykonywaniem zawartych z Państwem umów;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na konieczności kontaktowania się z Państwem w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji zawartych z Państwem umów – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z zawartych z Państwem umów, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów przedawnienia, a także dodatkowy okres 2 (słownie: dwóch) miesięcy po upływie okresu przedawnienia;


6) 
       w celu kontaktowania się przez Administratora z tymi z Państwa, którzy zainicjują taki kontakt z Administratorem w jakiejkolwiek formie (telefonicznie, przez SMS, email, Formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną);

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na kontaktowaniu się z Państwem w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Administratora kontaktu z Państwem, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub skutecznego zrealizowania obranego przez Państwa innego celu kontaktu;


7)       
w celu prowadzenia, zarządzania i administrowania przez Administratora jego oficjalnymi kontami w ramach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube), w tym w celu interakcji z Administratorem z wykorzystaniem mediów społecznościowych;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na promowaniu działalności statutowej Administratora, informowaniu o wydarzeniach związanych z działalnością Administratora oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z działalnością statutową Administratora – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora swoich oficjalnych kont w mediach społecznościowych, jednakże nie dłużej niż do momentu, w którym podejmą Państwo odpowiednie działanie skutkujące usunięciem Państwa danych osobowych z naszych kont (np. usuną Państwo swój komentarz);


8)       
w celach analitycznych i statystycznych Administratora;

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności naszego Serwisu – wówczas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora analiz i statystyk w ramach Serwisu.


6.      
Jakie środki bezpieczeństwa zapewniamy dla Państwa danych osobowych, a także kiedy będą one usunięte?

Fundacja podjęła i podejmuje odpowiednie, zgodne z prawem, środki bezpieczeństwa, aby chronić Użytkowników Serwisu przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub zmianą ich danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami. Państwa dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu okresu ich przetwarzania, który uzależniony jest od celu, charakteru i podstawy prawnej takiego przetwarzania i został określony w pkt. 5 ppkt od 1) do 8) powyżej. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także niezwłocznie po wycofaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli udzielona przez Państwa zgoda była podstawą przetwarzania danych osobowych i nie zachodzą inne prawem przewidziane przypadki, które upoważniają lub obligują Administratora do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych (np. obowiązek prawny, uzasadniony interes, wykonywanie umowy).


7.      
Czy będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, w tym także podmiotom zagranicznym?

Fundacja może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w tym także do krajów trzecich, w celu korzystania z usług przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, jednakże wyłączenie w sytuacji, gdy wzmiankowane podmioty trzecie spełniają wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, jednakże nie odpowiadamy za politykę prywatności powadzoną przez administratorów mediów społecznościowych, na których mamy swoje oficjalne konta, zatem w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez administratorów mediów społecznościowych w związku z Państwa aktywnością w takich mediach społecznościowych (np. na oficjalnych kontach Fundacji, prowadzonych w mediach społecznościowych) powinni Państwo zapoznać się ze stosownymi dokumentami, dotyczącymi polityki prywatności danych mediów społecznościowych w zakresie przetwarzania danych osobowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają one Państwa dane osobowe, w tym także, czy przesyłają je poza obszar Unii Europejskiej.


8.      
Jakie dane osobowe są gromadzone w ramach Serwisu, jakie są ich źródła, czy ich podanie jest dobrowolne?

W ramach Serwisu Państwa dane osobowe są zbierane w następujących przypadkach, z następujących źródeł i na następujących zasadach:


1)      kiedy odwiedzają Państwo Serwis oraz przeglądają jego treści – wówczas zbierane są automatycznie niektóre z Państwa danych osobowych, zaś w celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy zapoznać się z pkt. 11 Polityki Prywatności – takie dane osobowe pochodzą od Państwa, ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu;kiedy korzystają Państwo z Formularza Kontaktowego w ramach Serwisu – wówczas zbierane są takie informacje, jak podczas odwiedzania Serwisu, a także Państwa dane osobowe udostępnione przez Państwa dobrowolnie w trakcie rozmowy z naszym doradcą z wykorzystaniem Formularza Kontaktowego – takie dane osobowe pochodzą od Państwa, ich podanie jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie oznacza braku możliwości korzystania z Formularza Kontaktowego, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozmowy z Administratorem w wybranym przez Państwa celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania, jeżeli udzielenie odpowiedzi wymaga udostępnienia przez Państwa określonych danych;


2)      kiedy korzystają Państwo z usługi Newsletter udostępnionej przez Administratora w ramach Serwisu – wówczas zbierane są takie informacje, jak podczas odwiedzania Serwisu, jak również Państwa następujące dane osobowe: adres email – takie dane osobowe Pochodzą od Państwa, a ich podanie jest dobrowolne, zaś konsekwencją ich niepodania będzie nieotrzymywanie przez Państwa wiadomości Newsletter;


3)      kiedy kontaktują się Państwo z nami w dowolnie wybrany sposób – wówczas zbierane są takie informacje, jak podczas odwiedzania Serwisu, jeśli czynią to Państwo za pośrednictwem Serwisu, jak również Państwa dane osobowe udostępnione przez Państwa dobrowolnie w trakcie takiego kontaktu – takie dane pochodzą od Państwa, a ich podanie jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie oznacza braku możliwości korzystania z Formularza Kontaktowego czy podjęcia z nami kontaktu w inny sposób, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozmowy z Administratorem w wybranym przez Państwa celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytania, jeżeli udzielenie odpowiedzi wymaga udostępnienia Państwa określonych danych

9.     Jakie prawa mają Państwo jako osoba, której dotyczą dane osobowe?

W każdej chwili mają Państwo prawo do:

1)       dostępu do swoich danych osobowych - w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a my dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Państwa, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu, a także podać szczegółowe informacje dotyczące kategorii danych osobowych, których dotyczą, odbiorców tych danych oraz odpowiedni okres przechowywania (na żądanie dostarczymy również kopię danych osobowych użytkownika);


2)       poprawy swoich danych osobowych - jeśli jakiekolwiek z przechowywanych lub zebranych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą są niekompletne lub niepoprawne, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia;


3)       usunięcia swoich danych osobowych – w każdym przypadku mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, które zostaną usunięte jeśli ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne na przykład ze względu na uzasadniony interes Administratora, nie wynika z obowiązku prawnego lub innych prawem przewidzianych okoliczności, które obligują Administratora do odmowy usunięcia Państwa danych osobowych.


4)       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać ograniczenia sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych (tj. zażądać, abyśmy nadal przechowywali Państwa dane osobowe, ale nie przetwarzali ich bez uprzedniej zgody użytkownika). Uprawnienie to obejmuje następujące przypadki:


a)       jeżeli uważają Państwo, że przechowywane dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, przetwarzanie tych danych może zostać ograniczone do czasu ich poprawienia;


b)      w przypadku, gdy sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu (na podstawie prawnej, która stanowi, że taki sprzeciw jest niezbędny ze względu na interes publiczny lub w naszym prawnie uzasadnionym interesie), przetwarzanie może zostać ograniczone do czasu ustalenia, czy taka podstawa prawna jest nadrzędna w stosunku do Państwa interesów;


c)       gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub bezprawne, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, a zamiast tego żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych;


d)      w przypadku, gdy nie jest już konieczne przechowywanie Państwa danych osobowych, ale potrzebują Państwo swoich danych osobowych celem skorzystania ze swoich praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi, w takim przypadku również ich przetwarzanie może zostać ograniczone;


5)       sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, mogą się Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i swobód lub przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;


6)       przenoszenia swoich danych osobowych – mogą Państwo poprosić o przesłanie Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, elektronicznym, powszechnie używanym i czytelnym oraz rozpoznawalnym przez komputery lub środki elektroniczne formacie, a także może zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane osobowe bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to technicznie wykonalne;


7)       wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce na podstawie wycofanej zgody przed jej wycofaniem;


8)       ponadto w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim.


Z praw wskazanych powyżej mogą Państwo skorzystać drogą pisemną w sposób tradycyjny, na adres: Fundacja Legalna Kultura: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa., bądź drogą elektroniczną na adres email: daneosobowe@legalnakultura.pl

10.   Czy mają Państwo prawo do skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych?

W przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

W Polsce skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły dostępne są pod następującym linkiem:  https://uodo.gov.pl/pl/83/153).11.   Czym są Pliki cookies i jakie rodzaje Plików cookies wykorzystujemy w ramach Serwisu?

 Jako Administrator zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w tzw. Plikach cookies (inaczej nazywanych „ciasteczkami”). Takie informacje zbieramy w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisu.

Administrator zastrzega, że może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem technologii Plików cookies bezpośrednio w ramach Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty zewnętrzne.


1)     
Czym są Pliki cookies?

To niewielkie informacje, które Serwis przesyła do przeglądarki Użytkownika i które następnie przeglądarka przesyła z powrotem przy następnych wejściach przez Państwa na stronę internetową Serwisu. Pliki cookies zapisywane są po Państwa stronie, zazwyczaj na twardym dysku urządzenia, z wykorzystaniem którego odwiedzają Państwo nasz Serwis. Domyślne parametry Plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.  Takie pliki są używane przede wszystkim do utrzymywania sesji.


2)     
Jakie Pliki cookies wykorzystujemy w ramach Serwisu?

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje Plików cookies „

1)      „sesyjne”, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu wyjścia z Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

2)      „stałe”, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa;

3)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu; 

4)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

5)      „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania przez Państwa Serwisu;

6)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Państwa ustawień i dostosowanie Serwisu do Państwa potrzeb;

7)      „analityczne” pliki cookies, zbierające informacje, których zbiorczo używamy, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz Serwis i nasze usługi oraz jak skuteczne są nasze działania, a także aby pomóc nam w personalizacji naszych stron internetowych;

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące Plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia Plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże informujemy, że zablokowanie możliwości gromadzenia Plików cookies, czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach ich dotyczących w Państwa przeglądarce może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i funkcjonalności naszego Serwisu. W każdej chwili mogą też Państwo ręcznie usunąć Pliki cookies.

W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją, dotyczącą ustawień Plików cookies, w tym ich blokowania lub usuwania należy wejść na stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

12.   Czy podejmujemy decyzje względem Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, oparty wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

 

13.   W jaki sposób dokonujemy zmian w naszej Polityce prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie poprzez publikację nowej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej naszego Serwisu, pod adresem internetowym: https://www.legalnakultura.pl/pl/regulamin/polityka-prywatnosci W związku z powyższym zalecamy regularne przeglądanie treści Polityki Prywatności dostępnej w naszym Serwisie.

Informacja o zmianie Polityki Prywatności będzie udostępniona w ramach Serwisu nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności.


Zapewniamy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą.


Jednocześnie informujemy, że Serwis może zawierać linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich lub administrowanych przez podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych przez te podmioty trzecie w ramach innych stron internetowych, w tym za polityki prywatności, klauzule informacyjne i inne tego typu dokumenty umieszczone na tych stronach internetowych, a także za ich aktualność.

 Do góry!