Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawo do przedruku na stronie internetowej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawo do przedruku na stronie internetowej

Prawo do przedruku na stronie internetowej

09.11.15

Zamierzam publikować na tworzonej stronie internetowej wybrane artykuły o tematyce politycznej i gospodarczej opublikowane w prasie lub internecie. Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z tym co przeczytałem w odpowiedzi na podobne pytanie dotyczącej jednak innych treści, nie potrzebna mi będzie zgoda autora? 2. Jeżeli nie będę pewna czy artykuł odpowiada kryterium bezpłątnego przedruku, to czy można uregulować należność n.p. za pośrednictwem ZAIKS, a jeżeli tak to jak obliczyć wysokość wspomnianego w prawie autorskim prawa do wynagrodzenia za przedruk? 

Do wyłącznych uprawnień twórcy wchodzących w zakres autorskich praw majątkowych wchodzi uprawnienie do korzystana z utworu i rozporządzania nim na wszystkich pola eksploatacji, jak również uprawnienie do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Umieszczenie utworu na stronie internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym stanowi odrębne pole eksploatacji, za które twórcy utworu przysługuje odrębne wynagrodzenie, Tym samym co do zasady umieszczenie tego samego tekstu czyjegoś autorstwa w Internecie wymagało by co do zasady zgody autora i mogłoby się wiązać z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Oczywiście istnieje możliwość korzystania z cudzej twórczości w ramach dozwolonego użytku, gdzie w przypadku artykułów będzie istniała możliwość rozpowszechniania aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, lecz uprawnienie to dotyczy tylko prasy, radia i telewizji oraz może być dokonywane tylko w celach informacyjnych. Natomiast strona internetowa mogła być zostać ewentualnie zakwalifikowania jedynie jako rodzaj prasy, lecz również tylko przy spełnieniu pewnych warunków i uzyskaniu rejestracji danej strony internetowej w sądzie. Ponadto nawet takie korzystanie z aktualnych artykułów wymaga uiszczenia opłat na rzecz twórców tych utworów, jak również ustawa o prawie autorskim wskazuje, że istnieje możliwość wyłączenia przez uprawnionego możliwości dalszego rozpowszechniania takich artykułów przez podmioty trzecie. Tym samym należy uznać, że skorzystanie z artykułów w sposób wskazany w pytaniu będzie uzależnione od zasad na jakich dany artykuł został udostępniony publicznie przez uprawnionego oraz najprawdopodobniej będzie jednak związane z koniecznością uiszczenia opłat. Korzystanie natomiast jedynie z fragmentów czyiś utworów możliwe jest jedynie na zasadach prawa cytatu, przy spełnieniu jego ustawowych przesłanek takich jak: nauczanie, wyjaśnianie, analiza krytyczna czy prawa gatunku twórczości.

Odnoście zaś możliwości uiszczenia opłat za korzystanie z artykułów lub innych materiałów prasowych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jaką jest Stowarzyszenia ZAIKS, w opisanej w pytaniu sytuacji nie będzie możliwe, gdyż organizacja ta nie została powołana do zarządzania prawami autorskimi do tej kategorii utworów jakimi są artykuły prasowe.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!