Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP

24.09.12

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) reprezentuje interesy środowiska filmowego w Polsce i zagranicą, m.in. poprzez zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich i pokrewnych. Współpracuje z administracją publiczną, promuje polskie kino, wspiera projekty naukowe i edukacyjne.

 

Więcej:  www.sfp.org.pl

 

Kontakt: ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa, tel.: (+48 22) 556 54 40, (+48 22) 845 51 32, faks (+48) 22 845 39 08, e-mail: biuro@sfp.org.pl

 

Źródło: www.sfp.pl

(ip) 

 


Stowarzyszenie Filmowców Polskich ma zezwolenie:*

 

I na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych na następujących polach eksploatacji:

 

1) utrwalanie, 2) zwielokrotnianie określoną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3) wprowadzenie do obrotu, 4) wprowadzenie do pamięci komputera, 5) publiczne odtwarzanie, 6) wyświetlanie, 7) najem, 8) użyczenie, 9) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie za pośrednictwem satelity, 10) reemitowanie, 11) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

II na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi przysługującymi producentom utworów audiowizualnych do wideogramów na następujących polach eksploatacji:

 

1) zwielokrotnianie określoną techniką, 2) wprowadzanie do obrotu, 3) najem, 4) użyczenie, 5) odtwarzanie, 6) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawanie za pośrednictwem satelity, 7) reemitowanie, 8) publiczne udostępnianie wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 (ip)
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!