Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Twórców Ludowych STL

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Twórców Ludowych STL

24.09.12

Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL) powstało z inicjatywy twórców w 1968 roku w Lublinie. Zrzesza ponad dwa tysiące różnych twórców ze wszystkich regionów kraju. STL zajmuje się reprezentacją oraz zbiorowym zarządzaniem i ochroną powierzonych praw autorskich lub praw pokrewnych. Ponadto w sposób twórczy kultywuje tradycje kultury ludowej, opiekuje się twórcami ludowymi, organizuje m.in. targi, kiermasze, przeglądy, warsztaty twórcze, konkursy, odczyty, wystawy, seminaria naukowe. Od 1986 wydaje kwartalnik "Twórczość Ludowa".

Więcej: www.zgstl.pl

 

Kontakt: ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, tel./faks (+48 81) 532 49 74, e-mail: zgstl@op.pl

 

Źródło: www.zgstl.pl

(ip)

 


Stowarzyszenie Twórców Ludowych ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie:*

 

1) prawami autorskimi do utworów twórców ludowych, na następujących polach eksploatacji:

 

a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie określoną techniką, c) wprowadzenie do obrotu, d) publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie,

e) wyświetlanie, f) najem, g) dzierżawa, h) nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, i) nadawanie za pośrednictwem satelity, j) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową i telewizyjną;

 

2) prawami pokrewnymi artystów ludowych do artystycznych wykonań, na następujących polach eksploatacji:

 

a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie określoną techniką, c) wprowadzanie do obrotu, d) najem, e) dzierżawa, f) publiczne odtwarzanie oraz nadawanie, jeżeli nie są dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza.

 

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 

(ip)

 
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!