Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

24.09.12

ZAIKS to powstałe w 1918 r. Stowarzyszenie Autorów; organizacja autorska, działająca na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o stowarzyszeniach. Statut Stowarzyszenia jako podstawową formę działania wymienia zrzeszanie autorów w celu reprezentowania ich interesów związanych z ochroną praw autorskich. ZAiKS jest organizacją zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi. Oznacza to, że obok swoich zadań jako organizacja autorska, Stowarzyszenie wykonuje na rzecz uprawnionych twórców wiele czynności określanych razem jako zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. 

 

Więcej (w tym o uzyskiwaniu licencji): www. zaiks.org.pl

 

Kontakt: ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, tel. (+48 22) 827 60 61 do 69, faks (+48 22) 828 92 04, e-mail: zaiks@zaiks.org.pl

 (ip)

 


Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ma zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów:*

 

1) słownych, 2) muzycznych, 3) słowno-muzycznych, 4) choreograficznych, 5) pantomimicznych, 6) słownych, muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych w utworze audiowizualnym,

na następujących polach eksploatacji:

 

a) utrwalanie, b) zwielokrotnianie, c) wprowadzanie do obrotu, d) wprowadzanie do pamięci komputera, e) publiczne wykonanie, f) publiczne odtwarzanie, g) wyświetlanie, h) wystawianie, i) użyczenie i najem, j) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, k) nadanie za pośrednictwem satelity, l) reemisja, m) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!