Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

24.09.12

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP zrzesza artystów wykonawców – wokalistów i instrumentalistów, w celu ochrony ich praw. Jest członkiem międzynarodowych organizacji SCAPR i AEPO-ARTIS.

SAWP na bieżąco monitoruje przygotowywanie zmian w prawie autorskim i w prawach pokrewnych, bierze udział w pracach różnych gremiów, podejmuje działania w celu ścigania przestępstw i prowadzeniem postępowań karnych przeciwko osobom naruszającym prawa do artystycznych wykonań.


Na www.sawpl.pl zamieszczone jest wyjaśnienie pojęć: utwór opublikowany / rozpowszechniony, opublikowanie równoczesne utworu, nadawanie / reemitowanie / odtworzenie utworu, wprowadzenie utworu do obrotu, najem / użyczenie egzemplarzy utworu, techniczne / skuteczne techniczne zabezpieczenia, informacje na temat zarządzania prawami.


Więcej (w tym formularze): www.sawp.pl


Kontakt: ul. Tagore 3, 02-647 Warszawa, tel. (+48 22) 624 71 27, e-mail: biuro@sawp.pl

Źródło: www.sawp.pl
(ip)

 


Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP ma zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:*

 

1) utrwalanie, 2) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3) wprowadzenie do obrotu, 4) najem oraz użyczenie, 5) odtwarzanie, 6) nadawanie, 7) reemitowanie, 8) publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!