Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.legalnakultura.pl

STRONA GŁÓWNA

/ Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.legalnakultura.pl

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za witryn internetowych w domenie legalnakultura.pl (dalej jako „Regulamin”) jest dokumentem określającym zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000400728, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, posiadającą: NIP 5213620456, REGON 145863237 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Fundacja Legalna Kultura”), adres rejestrowy Fundacji Legalna Kultura: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa, Biuro Fundacji Legalna Kultura: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa.
 2. Fundacja Legalna Kultura świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem witryn internetowych w domenie legalnakultura.pl, dostępnych pod następującymi adresami elektronicznymi: www.legalnakultura.pl (dalej zbiorczo określane jako: „Serwis”).
 3. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 roku, poz. 344 z późniejszymi zmianami) (dalej jako: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 4. Podstawowym celem Serwisu jest umożliwienie osobom fizycznym, korzystającym z Serwisu, znalezienia rzetelnych informacji i porad, dotyczących uczciwych i lojalnych zachowań wobec artystów, twórców i innych podmiotów, zajmujących się szeroko rozumianą działalnością kulturową i artystyczną, a także promowanie i uświadamianie osobom fizycznym, korzystającym z Serwisu, właściwych, zgodnych z prawem i etycznie poprawnych postaw i norm postępowania z utworami, a także innymi dziełami z obszaru kultury, nauki i sztuki w przestrzeni internetowej, a także promowanie i popularyzowanie działalności statutowej Fundacji Legalna Kultura.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdej osoby fizycznej, która posiada możliwość połączenia z siecią Internet i spełnia wymagania techniczne, określone w § 12 Regulaminu, w szczególności dostęp do Serwisu nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w Serwisie. Korzystanie z Serwisu, jego zasobów lub usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne.
 6. Każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis, korzysta z Serwisu lub też korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu (dalej jako: „Użytkownik”), zobowiązana jest przed rozpoczęciem odwiedzania i korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych w ramach Serwisu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinien odwiedzać Serwisu, ani korzystać z niego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych.
 7. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, obecne na stronach internetowych, do których aktywne linki, bannery, przyciski lub innego typu odnośniki mogą znajdować się w ramach Serwisu, o ile tego typu strony internetowe nie są administrowane przez Usługodawcę.
 8. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do ewentualnego świadczenia poszczególnych usług na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu przez podmioty inne niż Usługodawca, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług. Za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty inne, niż Usługodawca, wyłączną i pełną odpowiedzialność ponoszą podmioty, które świadczą takie usługi.

§ 2

[Usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu]

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie, drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, następujące usługi:

1)      Usługę udostępniania baz danych, która polega na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do baz danych (tj. na umożliwieniu Użytkownikowi przeglądania danej bazy danych, hasłowego wyszukiwania informacji, znajdujących się w danej bazie danych), po wybraniu odpowiedniej zakładki na stronie internetowej Serwisu, usługa ta dotyczy następujących baz danych:

a)       Bazy legalnych źródeł kultury w Internecie;

b)      Bazy wiedzy na temat prawa własności intelektualnej;

c)       Bazy dostępnych w Internecie, legalnych zasobów edukacyjnych;

2)         Usługę informacyjną, która polega na udzieleniu Użytkownikom Serwisu dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce dotyczącej akcji „Legalna kultura”, a także dotyczącej szeroko pojętej wiedzy na temat praw własności intelektualnej, praw autorskich oraz innych praw twórców, artystów i innych podmiotów, związanych z działalnością kulturową, artystyczną lub naukową, w tym w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom informacji temat toczących się debat w związku z legalnymi źródłami kultury, które to materiały są udostępniane za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, aby Użytkownicy Serwisu mieli do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym;

3)         Usługę pobierania, która polega na umożliwieniu Użytkownikom pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Serwisu – przy czym z uwagi na fakt, że usługa pobierania świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia możliwości pobrania danych treści od skorzystania z innych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu, np. od zapisu na usługę Newsletter, o której mowa w pkt. 5 poniżej. Pobierane treści zostaną udostępnione Użytkownikowi w momencie kliknięcia przez Użytkownika na odpowiedni, aktywny przycisk w ramach Serwisu, oznaczony jako „pobierz”, w formie elektronicznego pliku pdf., w przypadku, gdy pobranie treści będzie uzależnione od skorzystania z innych usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem Serwisu, np. od zapisu na usługę Newsletter, pobrane treści zostaną udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie (na ile jest to możliwe z uwzględnieniem możliwości technicznych po stronie Serwisu Usługodawcy) po zawarciu przez Użytkownika stosownej umowy o świadczenie takiej dodatkowej usługi elektronicznej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód, będących warunkiem zawarcia danej umowy, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia;

4)         Usługę Formularza kontaktowego, która polega na umożliwieniu Użytkownikom Serwisu kontaktowania się z Usługodawcą za pomocą elektronicznego Formularza kontaktowego, który udostępniony jest w ramach Serwisu, usługa ta świadczona jest na zasadach szczegółowo określonych w § 5 Regulaminu;

5)         Usługę Newsletter, która polega na przesyłaniu przez Usługodawcę do Użytkowników Serwisu, którzy dokonali zapisu na Newsletter przy wykorzystaniu dedykowanego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, jak również podali swój adres email (a tym samym wyrazili swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy w rozumieniu przepisu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), informacji określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu;

(wszystkie wyżej wymienione usługi dalej łącznie jako: „Usługi”)

 1. Usługodawca zastrzega, że za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone również inne, niż wymienione powyżej usługi nieodpłatne, przy czym szczegółowe zasady i warunki świadczenia takich dodatkowych usług będą każdorazowo regulowane odrębnymi regulaminami lub umowami zawartymi przez Usługodawcę z każdym z Użytkowników Serwisu.  

§ 3

[Moment zawarcia umowy o świadczenie Usług]

 1. Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika Serwisu odpowiednich czynności w ramach Serwisu, takich jak na przykład:

1)      wejście na stronę internetową Serwisu oraz przeglądanie baz danych (Usługa udostępniania baz danych);

2)      wejście na stronę internetową Serwisu oraz przeglądanie jej treści (Usługa informacyjna);

3)      pobranie określonych treści lub plików ze strony internetowej Serwisu (Usługa pobierania);

4)      poprawne wypełnienie oraz przesłanie odpowiedniego formularza elektronicznego zamieszczonego w ramach Serwisu, dedykowanego dla danej Usługi (Usługa Formularza Kontaktowego, Usługa Newsletter).

 

 • § 4

[Okres, na który umowa o świadczenie Usług została zawarta; prawo odstąpienia od umowy]

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania baz danych, Usługi informacyjnej, Usługi pobierania oraz Usługi Formularza Kontaktowego zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na czas rzeczywistego korzystania przez Użytkownika Serwisu z danej Usługi. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zrezygnować z odwiedzania oraz korzystania z Serwisu, jak też korzystania z Usługi udostępniania baz danych, Usługi informacyjnej, Usługi pobierania oraz Usługi Formularza Kontaktowego.

2)        Umowa o świadczenie z Usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Newsletter wymagania działania określonego w § 6 ust. 6 Regulaminu.

3)        Usługa pobierania jest świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu w wybranym przez niego okresie. Wówczas za pośrednictwem Serwisu jego Użytkownikowi będą udostępnione odpowiednie podstrony dedykowane do tej Usługi.

4)        W przypadku umowy o świadczenie Usługi Newsletter, a także umowy o świadczenie Usługi pobierania, jeśli jej zawarcie uzależnione jest od zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie drogą elektroniczną innej usługi, świadczonej przez Usługodawcę, do zawarcia której niezbędne jest podanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych (np. Usługa Newsletter), Użytkownik, będący osobą fizyczną, zawierającą z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od takiej umowy o świadczenie usług elektronicznych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysyłając stosowne pismo pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na następujący na adres e-mail: daneosobowe@legalnakultura.pl  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Na skutek odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5)        Użytkownik, aby odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. 4 powyżej, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy jest następujący:„Formularz odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000400728, NIP 5213620456, REGON 145863237, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa

Dane Konsumenta: (należy wpisać imię i nazwisko) …………………….

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi drogą elektroniczną

(należy wpisać rodzaj usługi) …………………………………………….., data zawarcia umowy: …………………..,

adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………                      Data i podpis konsumenta………………………………………

(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)”§ 5

[Usługa Formularza Kontaktowego]

 1. Usługa Formularza Kontaktowego polega na umożliwieniu Użytkownikowi Serwisu kontaktowania się z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, udostępnionego na stronie internetowej, prowadzonej przez Usługodawcę pod adresem: https://legalnakultura.pl/pl/biuro-prasowe/kontakt, będącego narzędziem kontaktu Użytkownika Serwisu z Usługodawcą.
 2. Usługa Formularza Kontaktowego jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże Administrator odczytuje i odpowiada na pozostawione przez Użytkowników Serwisu wiadomości wyłącznie w dni robocze, rozumiane jako wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach 9.00 – 17.00.
 3. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usługi Formularza Kontaktowego poprzez kliknięcie w pole „Formularz kontaktowy’ i otwarcie tego Formularza udostępnionego na stronie głównej Serwisu. Przed wypełnianiem i wysłaniem Formularza kontaktowego Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu, jak również zapoznać się z Polityką Prywatności i Plików Cookies udostępnioną przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu pod następującym adresem: https://legalnakultura.pl/pl/regulamin/polityka-prywatnosci, potwierdzając fakt zapoznania się z wzmiankowanym dokumentem za pomocą odpowiedniego checkboxu.
 4. Usługodawca zastrzega, że Usługa Formularza Kontaktowego jest udostępniona w celu kontaktowania się Użytkowników Serwisu z Administratorem, nie jest zaś przeznaczona do składania oświadczeń woli mających na celu zawarcie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub też zmianę jakiejkolwiek umowy zwartej wcześniej pomiędzy nimi (z wyłączeniem zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Formularza Kontaktowego).
 5. Zabronione jest korzystanie z Usługi Formularza Kontaktowego do innych celów niż określone w niniejszym paragrafie, a w szczególności do przesyłania za pomocą Usługi Formularza Kontaktowego treści reklamowych, promocyjnych, komercyjnych. Wszelkie informacje i treści przekazywane Usługodawcy przez Użytkownika korzystającego z Usługi Formularza Kontaktowego nie mogą być niezgodne ze stanem faktycznym, wprowadzać w błąd, stanowić czynów nieuczciwej konkurencji, czy też nieuczciwych praktyk rynkowych, nie mogą być niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także z celem i ideami Serwisu (określonymi w postanowieniu § 1 ust. 4 Regulaminu), nie mogą naruszać dobrych obyczajów, praw własności intelektualnej, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a ponadto nie mogą obejmować treści pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, rasizm, przemoc, jak też treści obrażających uczucia religijne, a także treści politycznych i tym podobnych.
 6. Korzystanie przez Użytkownika Serwisu z Usługi Formularza Kontaktowego nie wymaga podania przez niego Usługodawcy jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, dotyczących Użytkownika, poza danymi, które są zbierane w trakcie odwiedzania Serwisu od każdego Użytkownika Serwisu, co następuje na zasadach określonych w Polityce Prywatności i Plików Cookies udostępnionej przez Usługodawcy w ramach Serwisu pod adresem internetowym, wskazanym w pkt. 3 powyżej. Ich ewentualne podanie w ramach treści wiadomości wysyłanej za pomocą Formularza kontaktowego i następującej w konsekwencji potencjalnej konwersacji z Usługodawcą jest dobrowolne.
 7. Dane Użytkowników Serwisu, podawane w trakcie rozmowy z Usługodawcą, bądź inną osobą wyznaczoną przez niego do udzielania odpowiedzi na wiadomości wysyłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne (poprzez m.in. szyfrowanie połączeń z Serwisem za pomocą protokołu SSL), jak też organizacyjnie, poprzez stosowanie procedur zabezpieczających przed dostępem do tych danych przez osoby nieuprawnione.
 8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub jakiejkolwiek normy prawa powszechnie obowiązującego przez Użytkownika korzystającego z Usługi Formularza Kontaktowego, Usługodawca ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika wiadomości lub w każdej chwili zakończyć rozmowę prowadzoną z danym Użytkownikiem, po uprzednim poinformowaniu go o tym fakcie.
 9. Usługodawca informuje, że Użytkownik Serwisu nie jest uprawniony do przekazywania treści prowadzonych rozmów w ramach Usługi Formularza Kontaktowego osobom nieuprawnionym, z tym w szczególności do ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

§ 6

[Usługa Newsletter]

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych wydarzeniach, związanych z celami Serwisu, celami statutowymi Fundacji Legalna Kultura, jej bieżącej działalności, bieżącego funkcjonowania Serwisu, uruchomieniu nowych funkcjonalności lub usług w ramach Serwisu, a także porady na temat korzystania z Serwisu, informacje o nowych treściach, zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu i tym podobne.
 2. Użytkownik, zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (email), który podaje w formularzu elektronicznym zapisu na Newsletter udostępnionym w ramach Serwisu lub przy korzystaniu z innych Usług. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wiadomość email na wskazany przez siebie w formularzu adres email z linkiem, w który należy kliknąć celem potwierdzenia rejestracji w Usłudze Newsletter, jak również z pełną informacją, dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę. Użytkownik powinien niezwłocznie dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej informacji o zasadach przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Udzielenie zgody na korzystanie z Usługi Newsletter nie stanowi co do zasady warunku korzystania z pozostałych Usług oferowanych w ramach Serwisu, jednakże w odniesieniu do Usługi pobierania Usługodawca zastrzega prawo do uzależnienia skorzystania z takiej Usługi od dokonania zapisu na Usługę Newsletter.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Częstotliwość przesyłania do Użytkownika wiadomości elektronicznych w ramach Usługi Newsletter zależy wyłącznie od decyzji Usługodawcy.
 5. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter w dowolnym momencie. Takie wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. W celu wypowiedzenia umowy Usługi Newsletter Użytkownik kieruje oświadczenie w tym przedmiocie (np. o treści „Rezygnuję z Usługi Newsletter”) do Usługodawcy na następujący adres email: daneosobowe@legalnakultura.pl lub klikając w link aktywny o treści: „Rezygnuję” zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter przesłanej do Użytkownika. 
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter w dowolnie wybranym przez siebie momencie, bez konieczności podawania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o tym fakcie na podane przez nich adresy email.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu email podanego przez Użytkownika w ramach dokonywania zapisu na Usługę Newsletter. 
 8. Wszelkie treści, grafiki, zdjęcia, rysunki, jak również ich fragmenty, przesyłane do Użytkowników w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwór, o którym mowa w ustawie z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez Użytkowników jest dozwolone jedynie w granicach dozwolonego użytku osobistego zgodnie z przepisami wzmiankowanej ustawy, jak również wyłącznie w granicach określonych postanowieniami § 7 Regulaminu.

§ 7

[Prawa własności intelektualnej]

 

 1. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Serwisu, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 2. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Usługodawcę, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub osobom trzecim, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej do jakichkolwiek treści, dostępnych lub widocznych w ramach Serwisu. Użytkownik może zapoznawać się z tego typu treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z postanowień Regulaminu, informacji zawartych w ramach Serwisu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w ramach Serwisu (dalej jako: „Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie tych Znaków. Wszelkie użycie Znaków lub podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi zgodę na takie użycie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Z wyłączeniem wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie, a także przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownikom nie wolno kopiować, pobierać, rozprowadzać, publikować, zmieniać lub wykorzystywać żadnych treści, umieszczonych w ramach Serwisu lub też jakichkolwiek ich części na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieci komputerowej (w szczególności przy zastosowaniu jakichkolwiek środków rozpowszechniania elektronicznego) lub wykorzystywania takich treści w jakikolwiek inny sposób, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Usługodawca oświadcza, że w razie jakiegokolwiek naruszenia autorskich praw majątkowych, praw do Znaków lub innych przysługujących mu praw własności intelektualnej do Serwisu jako całości, czy też do poszczególnych jego części, będzie on stanowczo egzekwował przysługujące mu lub jego licencjodawcom prawa związane z Serwisem w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 7. W odniesieniu do jakichkolwiek informacji lub materiałów, które Użytkownik przekaże Usługodawcy korzystając z Serwisu, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z takich informacji lub materiałów w całości oraz w jakiejkolwiek części, na terytorium Polski i całego świata, na czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2-letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania przez Usługodawcę sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności:

a)         utrwalenia, zwielokrotnienia, wprowadzania do pamięci komputera i opublikowania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy);

b)         zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi.

Użytkownik wyraża zgodę na modyfikowanie treści oraz wykonywanie przez Usługodawcę zależnych praw autorskich do utworów zależnych od przekazanych treści oraz upoważnia Usługodawcę do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich. Usługodawca może używać dostarczonych treści według swojego uznania, w tym z oznaczeniem autorstwa lub bez.

§ 8

[Treści prezentowane w ramach Serwisu]

 1. Serwis oraz treści zamieszczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu mają wyłącznie charakter ogólnych informacji o Usługodawcy, jego działalności, a także o usługach oferowanych przez Usługodawcę lub inne podmioty, w tym zaufanych partnerów Usługodawcy. Treści te, w braku odmiennego, wyraźnego zastrzeżenia, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego (poza umowami o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
  1. Usługodawca podejmuje działania, aby zapewnić aktualność i dokładność treści prezentowanych w ramach Serwisu. Treści te zostały zgromadzone przez Usługodawcę z najwyższą starannością. Jednakże, z uwagi na fakt, że wzmiankowane treści są Użytkownikom udostępniane w ramach Serwisu wyłącznie dla celów informacyjnych, może się zdarzyć, że szybko staną się one nieaktualne, z tego względu Usługodawca zaleca, aby Użytkownicy korzystający z Serwisu we własnym interesie dokonywali weryfikacji tych informacji w bezpośrednich źródłach.  

§ 9

[Niewłaściwe korzystanie z Serwisu]

 1. Usługodawca zastrzega, że Użytkownikom zabrania się korzystania z Serwisu w sposób:

1)    który jest oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub ma charakter groźby;

2)    który narusza czyjekolwiek dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub zobowiązanie do zachowania tajemnicy;

3)    polegający na rozsyłaniu z wykorzystaniem Serwisu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej, czy też podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji, które nie są przeznaczone dla Użytkownika;

4)    mogący wyrządzić komukolwiek szkodę (majątkową lub osobistą);

5)    naruszający ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

6)    mogący skutkować lub skutkujący wprowadzeniem wirusa lub innego złośliwego lub niszczącego oprogramowania;

7)    stanowiący naruszenie postanowień Regulaminu;

8)    powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub instalowanie złośliwego oprogramowania.

 1. Usługodawca zastrzega, że będzie w pełnym zakresie współpracować z organami ścigania, sądami lub innymi prawem powołanymi do tego organami, jeśli nakażą one Usługodawcy ujawnienie tożsamości osoby wysyłającej drogą elektroniczną wiadomości lub materiały, o których mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu.
 2. Niezależnie od postanowienia ust. 2 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia danemu Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub zablokowania wszelkiej korespondencji elektronicznej lub innych materiałów, pochodzących od danego Użytkownika, w przypadku naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia, że naruszenie takie nastąpiło lub może nastąpić) przez takiego Użytkownika któregokolwiek postanowienia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do odmowy zamieszczenia lub niezwłocznego usunięcia z Serwisu jakichkolwiek treści pochodzących od Użytkownika, jeżeli będą one zawierały elementy bezprawne, w tym stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich, a także dóbr osobistych osób trzecich, jak również w przypadku, gdyby treści takie naruszały dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, były obraźliwe, polityczne, pornograficzne, propagujące faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, rasizm, dyskryminację lub nierówne traktowanie, mobbing, obrażające uczucia religijne, czy też niezgodne z celem i ideami Serwisu itp., bez konieczności podawania przyczyny i informowania Użytkownika zamieszczającego tego typu treści, o odmowie zamieszczenia lub o usunięciu zamieszczonych treści.
 4. Usługodawca zastrzega jednak, że nie monitoruje na bieżąco treści zamieszczanych w ramach Serwisu przez jego Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 5. Odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu, ponoszą wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy.

§ 10

[Odpowiedzialność]

 1. Usługodawca wprawdzie podejmuje starania, aby wiadomości lub inne informacje dostępne w ramach Serwisu były poprawne i dokładne, jednak nie zobowiązuje się wobec Użytkowników do zapewnienia tego w każdym przypadku, w związku z tym Usługodawca informuje, że w interesie Użytkownika jest dokonywanie niezależnej weryfikacji treści udostępnianych w ramach Serwisu w bezpośrednich źródłach.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania Serwisu na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania Serwisu oraz korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności wynikłe z powodu podania przez Użytkowników nieprawidłowych lub fałszywych informacji lub danych osobowych lub też w przypadku niedokonania przez Użytkowników niezwłocznej aktualizacji dotyczących ich informacji lub danych osobowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i Usług. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu lub Usług sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Serwisem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prędkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek okoliczności, m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę jakichkolwiek materiałów, umieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne roszczenia Użytkowników lub osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez tego typu materiały. Użytkownik, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji jakichkolwiek materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub szkodę wyrządzoną jego działaniami lub zaniechaniami w ramach Serwisu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 8. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w ramach Serwisu informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu Usługi nie są objęte gwarancją co do ich jakości, przydatności lub kompletności. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 9. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz należytą jakość oferowanych Usług bezpłatnych, jednakże Usługodawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi prawa, a także w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika, będącego osobą fizyczną, zawierającą z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, za zgodność z umową świadczenia, w zamian za które Użytkownik przekazuje Usługodawcy dane osobowe (takie jak np. adres e-mail), co dotyczy umowy o świadczenie Usługi Newsletter i umowy o świadczenie Usługi Pobierania, o ile takie pobieranie będzie uzależnione od dokonania przez Użytkownika zapisu na dodatkowe usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, jeśli zapis na takie dodatkowe usługi wymagał będzie podania przez Użytkownika danych osobowych (np. zapis na Usługę Newsletter). W sytuacji niezgodności świadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie z umową, Użytkownik, będący osobą fizyczną, zawierającą z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada uprawnienia wymienione w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  1. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez jakikolwiek podmiot prawa za pośrednictwem Serwisu, a także za zdolność do czynności prawnych osób, które tego typu zobowiązania zaciągnęły.
   1. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę od organów do tego powołanych wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwieniu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem danego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 11

[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Serwisu lub Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1)      oznaczenie osoby i dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej);

2)      dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację, jak również opis, na czym polegały nieprawidłowości w reklamowanej Usłudze i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

 1. Reklamację można wnieść w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które stanowi podstawę reklamacji.
 2. Reklamację, która nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub złożoną po upływie terminu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca powiadamia Użytkownika.
 3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na następujący adres: daneosobowe@legalnakultura.pl
 4. Zgłoszenia reklamacji będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy poprawnie złożonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega, że nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które wynikają z niestosowania lub nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Usługodawcę.

§ 12

[Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i Usług]

 1. Podstawowym warunkiem technicznym korzystania z Serwisu oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę jest posiadanie:

1)      urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego), takiego jak np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy, umożliwiającego dostęp do Internetu oraz Serwisu;

2)      dostępu do Internetu oraz aktywnego połączenia z Internetem pozwalającego na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

3)      przeglądarki internetowej zainstalowanej prawidłowo na powyższym urządzeniu technicznym obsługującej następujące standardy:

a)       HTTP i HTTPS;

b)      HTML5 i XML;

c)       CSS;

d)      JavaScript (w tym DHTML);

e)      grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG;

f)        obiektowy model dokumentu (DOM);

g)       zainstalowany FlashPlayer w wersji min. 9.0;

h)      minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;

i)        ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);

j)        w przypadku przeglądarki Internet Explorer wymagana jest wersja 7.0 lub nowsza, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies;

k)       w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox wymagana jest wersja 3.0 lub nowsza z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;

 

4)      w odniesieniu do Usługi Newsletter - konta poczty elektronicznej (email) w ramach dowolnej domeny;

5)      w odniesieniu do Usługi pobierania - oprogramowania umożliwiającego pobranie oraz otworzenie plików PDF.

 

 1. W przypadku korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu Usługodawca zaleca, aby Użytkownik posiadał zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

§ 13

[Dane osobowe Użytkowników]

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z przepisami Rozporządzenia), zostały zawarte w Polityce Prywatności i Plików Cookies udostępnionej przez Usługodawcę w ramach Serwisu pod następującym adresem: https://legalnakultura.pl/pl/regulamin/polityka-prywatnosci
 2. Przed korzystaniem z Serwisu lub Usług, a w szczególności przed podaniem Usługodawcy jakichkolwiek swoich danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu, Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności i Plików Cookies.

§ 15

[Kontakt z Usługodawcą]

W przypadku pytań, sugestii, wątpliwości lub skarg odnośnie do funkcjonowania Serwisu lub Usług, skontaktuj się z nami za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego w ramach Serwisu, bądź tradycyjnie drogą pocztową, telefonicznie lub mailowo:

Fundacja Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa

adres email: daneosobowe@legalnakultura.pl

tel. +48 22 891 04 19

§ 16

[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin oraz Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.
 2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. W razie sporów pomiędzy stronami umowy o świadczenie Usług będą one rozstrzygane polubownie, zaś w razie braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia sporu drugiej stronie, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Usługodawcy, zgodnie z polskimi przepisami prawa.
 4. Użytkowników, będących osobami fizycznymi, którzy zawierających z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, informujemy, że na Europejskiej platformie internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która działa na następującej stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL znajdą oni wszelkie potrzebne informacje i narzędzia, dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem przez takie osoby fizyczne umowy z Usługodawcą.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia Użytkownikowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Usługodawca zastrzega, że może dokonać zmiany całości lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, publikując zmienioną wersję Regulaminu w ramach Serwisu. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych Użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w ramach Serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od momentu ich publikacji w ramach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację przez danego Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Serwisu w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Serwisu, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu Serwisu w razie ich pojawienia się (tzw. „okna serwisowe”). O takich przerwach w działaniu Usługodawca będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Użytkowników na stronach Serwisu.
 8. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2023 roku.

 

 Do góry!