Nota prawna działu „Zapytaj prawnika"

REGULAMIN

/ Nota prawna działu „Zapytaj prawnika”

Nota prawna działu „Zapytaj prawnika"

1.Administratorem danych osobowych jest Fundacja Legalna Kultura , adres: Ul. Marszałkowska 84/92 lok.121 Warszawa
2.Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Pani Kinga Jakubowska (e-mail daneosobowe@legalnakultura.pl)
3.Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4.Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do innych państw.
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6.Jeżeli przetwarzanie danych wynika z udzielonej zgody, zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres: daneosobowe@legalnakultura.pl
7.W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Ci prawo do:

a)dostępu do danych,
b)poprawiania danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)usunięcia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


„Informujemy, że Fundacja Legalna Kultura (dalej: „Fundacja”), która jest usługodawcą serwisu www.legalnakultura.pl (dalej: Serwis) nie świadczy usług w zakresie doradztwa prawnego. W związku z powyższym udzielane przez Fundację odpowiedzi na zadawane przez użytkowników Serwisu pytania należy traktować – zgodnie ze Statutem Fundacji -  jako działalność Fundacji na rzecz dobra publicznego, w tym poszanowania prawa, która polega na informowaniu użytkowników o właściwym stanie prawnym w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej i budowaniu świadomości prawnej obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i poszanowania praw służących innym podmiotom, w tym poprzez propagowanie właściwych postaw społecznych. W konsekwencji Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkodę pośrednią lub bezpośrednią (szkoda rzeczywista jak i utracone korzyści) poniesioną przez użytkownika w wyniku zastosowania się do udzielonej przez Fundację odpowiedzi.”



Do góry!