Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych wspólne zadanie nadawców

WSPÓLNE SPRAWY

/ Archiwum

Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych wspólne zadanie nadawców

Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych wspólne zadanie nadawców

09.12.13

18 listopada 2013 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i 19 spółek mediów publicznych podpisały List intencyjny w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych (BCMP) - platformy wymiany scyfryzowanych materiałów audiowizualnych. Celem przedsięwzięcia jest tworzenie, upowszechniania oraz promowanie programów i audycji nadawców publicznych.

Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych jest odpowiedzią na politykę Komisji Europejskiej zmierzającą do stworzenia ram prawnych i obowiązków dla krajów członkowskich UE w zakresie udostępniania zasobów mediów publicznych. Kraje europejskie sukcesywnie realizują podobne programy przy udziale nadawców publicznych i innych instytucji. Udział w przedsięwzięciu jest poparty zapisem w Ustawie o radiofonii i telewizji, który wskazuje, że media publiczne powinny służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych, którego celem jest przeprowadzenie całości prac projektowych i inwestycyjnych oraz wdrożenie i udostępnienie ostatecznego rozwiązania dla pozostałych spółek. Rolę podmiotu wiodącego i koordynatora, zarówno prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i funkcjonalnej jak i dalszych działań w latach następnych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powierzyła Telewizji Polskiej, której przyznała na ten cel w 2014 r. środki abonamentowe. KRRiT powoła Komitet Opiniujący, w skład którego wejdzie przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadaniem Komitetu będzie nadzór nad pracami projektowymi. Realizacja projektu BCMP odbywać się będzie w trzech etapach:

1) Etap I A - obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu stanowiącego Bibliotekę Cyfrową Mediów Publicznych;
2) Etap I B - obejmuje wdrożenie systemu BCMP dla nadawców publicznych radiowych i telewizyjnego do wewnętrznej wymiany programowej;
3) Etap II – obejmuje wdrożenie systemu BCMP w zakresie udostępnienia treści użytkownikom zewnętrznym.

Media publiczne poprzez system BCMP będą miały wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka umożliwi stały i natychmiastowy dostęp do unikalnych, gromadzonych od kilkudziesięciu lat zbiorów audiowizualnych stanowiących dziedzictwo kulturowe, naukowe i edukacyjne, tworzone w ramach obowiązków nadawców publicznych.

Korzyści dla użytkownika:

  • możliwość dostępu do zasobów audiowizualnych nadawców publicznych w Internecie,
  • realizacja oczekiwań społecznych i UE o zapewnieniu powszechnego dostępu do materiałów audiowizualnych, w tym szczególnie do tych, które należą do kanonu narodowego dziedzictwa.

Korzyści dla mediów publicznych:

  • wsparcie wdrażania procesów produkcji i emisji cyfrowej,
  • umożliwienie dziennikarzom mediów publicznych dostępu do materiałów archiwalnych, znajdujących się we wszystkich Spółkach,
  • promocja nadawców publicznych.

Utworzenie jednolitego systemu wyszukiwania materiałów audialnych i audiowizualnych ze zbioru publicznej radiofonii i telewizji poprzez wykorzystanie odpowiednich standardów technicznych połączy dane z baz archiwów radia i telewizji rozproszonych w Polsce. Spójne dla wszystkich nadawców dane, będą zawierać informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu, co pozwoli na wymianę informacji między nadawcami a użytkownikami. Zapewni to faktyczną możliwość dostępu do zasobów oraz ich wykorzystywanie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich i producenckich. Ponadto połączenie zagwarantowanej ustawowo otwartości zasobów nadawców publicznych ze stopniowym procesem ich udostępniania (głównie uzależnionym od procesu nabywania odpowiednich praw do utworu) pozwoli spełnić zasadę użyteczności i przejrzystości oraz ich niewyłączności.

Źródło: www.tvp.pl

fot. sxc.hu/ artM
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura.Do góry!