PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy pracownik tworzący materiały na rzecz zatrudniającej instytucji traci do nich prawa osobiste?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy pracownik tworzący materiały na rzecz zatrudniającej instytucji traci do nich prawa osobiste?

Czy pracownik tworzący materiały na rzecz zatrudniającej instytucji traci do nich prawa osobiste?

16.01.14

Czy jako pracownik muzeum tworząc plakaty, scenariusze lekcji itp. tracę do nich wyłącznie autorskie prawo majątkowe czy także osobiste?

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 prawa autorskiego, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Z kolei, przepis art. 16 prawa autorskiego, traktowany jako przepis definiujący istotę autorskich praw osobistych stanowi: jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy, trzeba zaznaczyć, że majątkowe prawa autorskie do tzw. utworów pracowniczych, czyli takich, które pracownik stworzył, wykonując swe obowiązki pracownicze, zostają przeniesione na pracodawcę w takim zakresie, jaki jest konieczny dla spełnienia celów zatrudnienia pracownika (wynikających z samej umowy oraz okoliczności oraz zwyczajów dotyczących określonego stanowiska w danym zakładzie pracy) z chwilą przyjęcia utworu. Umowa o pracę może odmiennie regulować omawiane kwestie, np. przewidywać, że pracodawca nabywa prawa autorskie do utworów pracowniczych w szerszym zakresie niż to wynika z ustawy (np. na innych polach eksploatacji niż tylko te, które wynikałyby z celu umowy); może także przewidywać, że prawa nie przejdą na pracodawcę, lecz uzyska on jedynie licencję na ich wykorzystanie.

Na podstawie art. 12 ust. 1 prawa autorskiego, pracodawca nie nabywa natomiast osobistych praw autorskich. Co więcej, ze względu na zakaz zbywania tych praw, nie może on ich nabyć nawet, jeżeli umowa o pracę by to przewidywała. Przyjmuje się, że może on uzyskać pewne uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich (choć i ta kwestia bywa sporna) lub zgodę autora na ich wykorzystywanie. Zgoda taka zasadniczo może być cofnięta lub zmodyfikowana w każdym czasie, aczkolwiek przyjmuje się, że w umowie można zastrzec, że cofnięcie zgody będzie obarczone koniecznością zapłaty kary umownej lub skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j.

fot. silver4/ sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego