PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sporze UPC vs. SFP

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sporze UPC vs. SFP

Informacja na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sporze UPC vs. SFP

17.07.15

Proszę o udzielenie informacji, co dla ochrony praw majątkowych w praktyce oznacza wyrok trybunału konstytucyjnego w sporze SFP- UPC http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/upc-wygralo-przed-trybunalem-konstytucyjnym-poszlo-o-prawa-autorskie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. SK 32/14 ma doniosłe znaczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań za naruszenie majątkowych praw autorskich. Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za niezgodny z Konstytucją RP nie pozbawia co prawda uprawnionych z tytułu praw autorskich ochrony i dochodzenia odszkodowań (nadal bowiem będzie możliwe skorzystanie z innych środków ochrony, jak na przykład żądanie wydania uzyskanych korzyści czy też naprawienia szkody na zasadach ogólnych), jednakże z całą pewnością wpłynie to na wysokość przyznawanych przez sądy odszkodowań oraz spowoduje obowiązek wykazania wysokości poniesionej szkody na skutek naruszenia praw autorskich.

Wskazać bowiem trzeba, iż zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami wystarczyło wykazać, że naruszenie majątkowych praw autorskich było zawinione (a więc umyślne), aby uzyskać odszkodowanie w wysokości trzykrotności stawki (opłaty licencyjnej). Oznacza to, że skutki wyroku Trybunału mogą mieć fundamentalne znaczenie dla dochodzenia odszkodowań za naruszenie praw autorskich w przyszłości. W praktyce może się bowiem okazać, że dochodzenie jakichkolwiek opłat za wykorzystanie naszej twórczości będzie nieopłacalne, natomiast wykazanie związku pomiędzy wykorzystaniem naszego utworu przez osobę nieuprawnioną a szkodą jaką w związku z tym ponieśliśmy trudne do realizacji.

Oczywiście wspomniany powyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozostaje bez wpływu na pozostałe uprawienia związane z ochroną majątkowych praw autorskich aniżeli same roszczenia związane z naprawieniem szkody, jednakże w wyniku tego wyroku nadal nie zostało rozstrzygnięte czy na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalne jest dochodzenie dwukrotności opłaty licencyjnej w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich., gdyż istota wyroku dotyczy jedynie trzykrotności takiej opłaty.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego