PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd administracji rządowej, który odpowiada za kulturę rozumianą zarówno jako działalność artystyczna, kształcenie twórców, troska o dziedzictwo kulturowe, jak i promocja artystów – w kraju i poza jego granicami. Koordynuje rozwój działalności kulturalnej i artystycznej, nadzorując państwowe i współprowadzone instytucje kultury i sektor publicznego szkolnictwa artystycznego. Przykłada dużą wagę do edukacji kulturalnej, która – będąc narzędziem budowy potencjału społecznego – pomaga tworzyć m.in. warunki do rozwoju aktywności twórczej. Pełni funkcję mecenasa, tworząc programy dla szerokiego grona odbiorców, wspierające najwartościowsze zjawiska z obszaru kultury. Jednym z ważniejszych zadań MKiDN jest ochrona własności intelektualnej w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny to ośrodek specjalizujący się w digitalizacji i koordynujący program zachowania, rozbudowy i udostępniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. FINA został powołany 1 kwietnia 2009 r. w wyniku przemianowania, działającego od roku 2005 Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Tym samym znacząco rozszerzone zostały cele statutowe stawiane tej instytucji. Oprócz rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury i działalności wydawniczej, misją Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego jest systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów.

PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez Parlament ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na proces cyfryzacji kin, modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych. 

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

PARTNERZY I PATRONI

/ Partnerzy strategiczni

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest: edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką, rozwój i profesjonalizacja sektora kultury, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej. Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także: inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych, informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.Do góry!